من از مردها بیزارم

واین هیچ استثنایی ندارد

تنها گاهی فراموش میکنم

و این یک خصلت آدمیزادیست

ک گویا این هم استثنایی ندارد

+ م... |

ی حس نفرتی بامن هست

ک هرروز داره موجه تر میشه

نیاز به یک پاکسازی اساسی دارم گمونم

ادمایی ک مردن بهتره تو گور بمونن

با ارواح میونه ام خوب نیست

+ م... |

دلم کمی گلایه میخواهد برای شخص خاص

مثلا بگویم حق نداری فراموشم کنی

زیرا حق نداری کاری کنی تا فراموشت کنم

تو نباید مثل بقیه بشوی

اینو بفهم

 

+ م... |

این روزها زیاد تغییر نمیکنم

فقط آهنگ زنگ گوشی و عکس پروفایل

نهایت واکنش های من

+ م... |

از من گذشت و من هم ازو بگذرم ولی

با چون منی غیر محبت روا نبود

 ..

 

+ م... |

من هنوز

پاهامو واسه قدم زدن

گوشامو واسه شنیدن موزیک

و ی پفک مینو واسه خوردن

و ی خیابون واسه طی کردن دارم

تو این وسط چیکاره ای

هان ؟!

: )

 

+ م... |

هیچوقت شادیام

بِ دقیقه هم نرسید

.

+ م... |

یک قرار عاشقانه!!!

نداشتم ...

کسی خواست من را ببیند

بیتابانه!!!

برای اینکه زحمتش نشود نیمه راه را خودم رفتم

اشتباه از همان نیمه راه اولی بود

فهمید اهل ناز نیستم

هیچوقت نازم را نکشید

امروز یک سال پیش بود

 ..

+ م... |

چرا همیشه همه چی وقتی نباید میشه

یک سال پیش  چقدر حس خوب بود

حالا

ب تو ک فکر میکنم و بخودم ک باید برای بود ونبودت

برای بهانه هایت

دلیل بیاورم

و این بین خودمر ا یادآور شوم ک نه تو اون آدم ابله قصه نیستی

خسته ام کرده

خدایا من نمیتونم ببخشمش

 خودمم نتونستم ببخشم

بحساب سنگدلیم نذار

سنگ نبود

شد

 

 

من قدرتشو ندارم

+ م... |

آدم های ...

نمیدونم چ اسمی روشون بذارم

آدم هایی ک میدونی تو دلشون هیچی نیست

ولی تو حرکاتشون هزار تاچیزه

این آدما رو مخ ترینن

چون فقط باید بهشون لبخند بزنی

تا تموم شن برن

خوبیش اینه هر ازگاهی پیداشون میشه

اما همون هر ازگاهی جبران تموم نبوده هاشون میشه

این آدمای ...

+ م... |